ဒုတိယနှစ်သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့(ပုံမှန်)(၁/၂၀၁၉)
Semester 2 End Exam ပုံမှန်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း