သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့‌ (ပေါင်းကူး)(တစ်နှစ်)(1/2019) (On-campus) (Independent Study)အတွက် (Semester 3 End Exam)(ဘွဲ့ ရ)
ပုံမှန်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း

ဒုတိယနှစ်သူနာပြုမဟာသိပ္ပံဘွဲ့(၁/၂၀၁၉)
အုပ်ချုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ၊ အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုသူနာပြုစုမှုပညာဘာသာရပ်အသီးသီး၏ စာမေးပွဲအောင်စာရင်း

 

ပထမနှစ်သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့‌ (ပေါင်းကူး)(1/2019) Off-campus
Semester 2 + Semester 3 End Exam
စာမေးပွဲအောင်စာရင်း