သူနာပြုမဟာသိပ္ပံဘွဲ့လွန်သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း