ပထမနှစ် သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့ (၁၂/၂၀၁၉) သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ကြမည့် မောင်မယ်သစ်လွင်များ သိရှိလိုက်နာကြရန် ~

ကျောင်းစတင်လက်ခံမည့်ရက် - (၁.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၂၉.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ

***(၂၉.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ သတင်းပို့ခြင်း မရှိသူများသည်
ဝင်ခွင့်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။***

သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် - (၂.၁၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့

သတင်းပို့ရာတွင် လိုအပ်ချက်များ ~

- တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ် ၊
အမှတ်စာရင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်(မူရင်း) ၊
မိဘမှတ်ပုံတင်( မိတ္တူ )
တို့ကို မပျက်မကွက် တင်ပြရမည်။

- သူနာပြုဝတ်စုံနှင့်ရိုက်ထားသော ပတ်စ်ပို့ဆိုဒ် ဓာတ်ပုံ (၆)ပုံ

မှတ်ချက်။ ။ သူနာပြုဝတ်စုံနှင့် ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံမရှိသေးပါက ကျောင်းအပ်နှံပြီးမှ ပေးနိုင်ပါသည်။

- သင်တန်း မတက်ရောက်နိုင်ပါကလည်း ပြန်လည် အကြောင်း ကြားပေးကြရန် လိုအပ်ပါသည်။