တတိယနှစ်သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့(ပုံမှန်)(၁/၂၀၁၉)
ပုံမှန်စာ​မေးပွဲ​အောင်စာရင်း