ဒုတိယနှစ်သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့ (ပုံမှန်) (၁/၂၀၁၉) Semester 1 End Exam နောက်ဆက်တွဲ စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း