၂၀၂ဝပညာသင်နှစ်တွင် သူနာပြုတက္ကသိုလ်-မန္တလေး၌ ဖွင့်လှစ်မည့်ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာသင်တန်းများ ဝင်ခွင့်လျာထားဦးရေစာရင်း