ဒုတိယနှစ်သူနာပြုသိပ္ပံ(ပုံမှန်)(၁/၂၀၁၉) Semester 1 End exam နောက်ဆက်တွဲ စာ​မေးပွဲ အောင်စာရင်း