၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် သူနာပြုမဟာသိပ္ပံဘွဲ့လနွ်သင်တန်းများအတကွ် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း