ဒုတိယနှစ်သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့(ပုံမှန်)(၁/၂၀၁၉) သင်တန်းအား ပုံမှန်စာကြည့်ချိန်သတ်မှတ်ပေးခြင်း