ပထမနှစ် သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့(ပုံမှန်)(၁၂/၂၀၁၈) Semester 1 End Exam (နောက်ဆက်တွဲစာမေးပွဲ) Results