၂၀၂ဝပညာသင်နှစ်တွင် သူနာပြုတက္ကသိုလ်-မန္တလေး၌ ဖွင့်လှစ်မည့်ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာသင်တန်းများ ဝင်ခွင့်လျာထားဦးရေစာရင်း

 

၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် သူနာပြုတက္ကသိုလ်-မန္တ​လေး တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် သူနာပြုမဟာသိပ္ပံဘွဲ့လွန် ဝင်ခွင့်အရည်​အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် သူနာပြုတက္ကသိုလ်-မန္တ​လေး တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် သူနာပြုပါရဂူဘွဲ့ ဝင်ခွင့်အရည်​အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း

 

 

၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် သူနာပြုတက္ကသိုလ်-မန္တ​လေး တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် သူနာပြုပါရဂူဘွဲ့ ဝင်ခွင့်အရည်​အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း